سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسة الدراسات المنهجیة 
محقق 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
موسسة الکوثر للمعارف الاسلامیة 
پژوهشگر 
 
 
تالیف- تحقیق- نوشتن مقاله 
همکاری 
مجله فکر کوثر 
سردبیر 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسة الکوثر للمعارف الاسلامیة 
محقق 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مجله فکر کوثر 
سر دبیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
موسسة الدراسات المنهجیة 
محقق 
 
 
تحقیقات در متون درسی حوزه